On The Road For You

ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatst geüpdatet 7 juli 2020

 

De website: OTR4U.be (hierna het "Platform")
is een initiatief van:
OTR4U (On the road for you) - (hierna "OTR4U" of de "Verkoper")
J&M Sabbestraat 58 - 8930 Menen
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE 0883625359
E-mail: info@otr4u.be
Telefoon: +32 (0)470/ 522 691

 

 


I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV" genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze AGV's heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV's. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV's onverlet. Wij behouden ons het recht voor om onze AGV's te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform
a. Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
b. Inhoud
OTR4U
(On the road for you) bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid. OTR4U (On the road for you) kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan OTR4U (On the road for you) niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.
Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

3. Links naar andere websites
Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen OTR4U (O the road you) en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. OTR4U (On the road for you) heeft geen controle over externe websites. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. Intellectueel eigendom
De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computertoepassingen, etc. waaruit het bestaat of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, geregistreerde handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, door welk proces dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden op de behalve elementen die uitdrukkelijk zijn aangemerkt als rechtenvrij op het Platform. De Platformgebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en kan alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn gebruikers niet bevoegd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen, communiceren aan het publiek. Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens
OTR4U
(On the road for you) verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door OTR4U (On the road for you).
OTR4U (On the road for you) verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze AGV's worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar OTR4U haar maatschappelijke zetel heeft.
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

7. Overige bepalingen
OTR4U
(On the road for you) behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt OTR4U (On the road for you) zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. OTR4U (On the road for you) behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van OTR4U (On the road for you) niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

 

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AVV" genoemd) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna "Klant" genoemd).
De AVV's drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet. OTR4U (On the road for you) behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Prijs
De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro's en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant. Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

3 - Factuur

Al onze facturen zijn steeds betaalbaar, netto, zonder korting op 30 dagen na factuurdatum.

4 - Tegenspraak

Elk protest tegen de factuur of tegen uitgevoerde werken moet op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum, per aangetekende brief medegedeeld worden. Na deze termijn erkent de ontvanger van de factuur onherroepelijk zowel de factuur als de werken te aanvaarden.

5 – Administratieve kosten
Elke factuur die niet op de vervaldag betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% op.
Indien de factuur niet op zijn vervaldag betaald is, zal de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 12% van het niet betaald factuurbedrag, met een minimum van 500.00 Euro.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Kortrijk.